Konten

Hei fënns du alleguer d’Kontosnummere vun de Branchen. Opgepasst, all Branche huet eng eegen!

Konto BIC IBAN
LGS-Diekirch/Biber BCEELULL LU62 0019 4255 3562 8000
LGS-Diekirch/Wellef BCEELULL LU15 0019 1755 9686 2000
LGS-Diekirch/AvEx BCEELULL LU06 0019 1755 9684 8000
LGS-Diekirch/CaraPio BCEELULL LU14 0019 1755 9678 5000
LGS-Diekirch/RaRo BCEELULL LU87 0019 1755 9697 4000
LGS-Diekirch/Albatrossen BCEELULL LU85 0019 4255 1295 5000

 

Hues du eng Uniform oder ee Pullover bei eis kaaf. Dann iwwerweis de Betrag w.e.g. op d’Gruppekeess:

LGS-Diekirch/Grupp BCEELULL LU11 0019 3000 0700 8000

 

Wanns du Material ausgeléint hues, dann ass folgend Kontosnummer déi richteg:

LGS-Diekirch/Material BCEELULL LU24 0019 4355 8733 4000

 

Fir d’Locatioun vum Chalet, iwwerweis w.e.g. op de Konto vun eiser Biergkeess:

Dikricher Guiden a Scouten asbl. BCEELULL LU31 0019 2955 3733 3000
CCPLLULL LU34 1111 2584 2820 0000